Strona główna 19.10.2017.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

urzad_gminy_nowe2.jpg

tel. 024-275-57-01
fax. 024-275-57-01

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmienia się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu. Nowy numer to:
 
Bank Pekao SA I O/Sierpc
73 1240 5703 1111 0010 6738 1026

 


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY W LASACH

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY W LASACH

Rada Ministrów Uchwałą Nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. ustanowiła program pomocowy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Poszkodowani, którzy ponieśli szkody w lasach mogą ubiegać się o dotacje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły dotyczące pomocy znajdują się na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: (http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-wskutek-sierpniowych-nawalnic-moga-skladac-wnioski-o-pomoc.html). Zgodnie z pkt 3.2. ppkt 2 ww. uchwały wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasów, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego dotyczącego wystąpienia tych szkód. W celu złożenia oświadczenia należy przybyć do Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9, pokój nr 1 w godz. 730-1530 do dnia 5 października br.  

 
Siłownia w Sudragach.

 Siłownia w Sudragach.

Przy remizie w Sudragach zakończono budowę siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wioski.                        

Czytaj całość

 

 

Czytaj całość
 
Jubileusz 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Warzyn Skóry

Jubileusz 50 -lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Warzyn Skóry

Druhowie strażacy działający w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Warzyn Skóry w dniu 10 września 2017 roku obchodzili jubileusz 50-lecia istnienia jednostki.

Czytaj całość

Czytaj całość
 
Konkurs fotograficzny LGD "Sierpeckie Partnerstwo"

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" z siedzibą w Sierpcu organizuje konkurs fotograficzny pt. ODKRYWAMY PIĘKNO LGD "Sierpeckie Partnerstwo".

Czytaj całość

 

Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490) Wójt Gminy Sierpc ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sierpc, położonej w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie:

   

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości i jej opis

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc

 

Cena wywoławcza [zł]

 

 

Wadium [zł]

 

Termin i miejsce przetargu

Piastowo

Obręb geodezyjny: 0026 - Piastowo

Numer w ewidencji gruntów: 77

Numer księgi wieczystej:

PL1E/00017616/7

Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha, którą stanowią: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha

Nieruchomość ma kształt prostokąta.

Działka posiada dojazd od gminnej drogi publicznej (dz. nr 103)

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 77, położona jest w zachodniej części wsi Piastowo bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 541. W sąsiedztwie znajduje się pojedyncza zabudowa zagrodowa. Aktualnie grunt jest użytkowany rolniczo. Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha i stanowią ją: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Działka znajduje się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych, preferowane do intensyfikacji produkcji rolnej.

Nieruchomość nie leży w obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

100 000,00 zł

(sto tysięcy złotych)

10%

ceny wywoławczej

tj. 10 000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych)

Termin przetargu:

26 października 2017 roku

o godz. 1000

Miejsce:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. B. Floriana 4,

09-200 Sierpc

pok. 3 (sala posiedzeń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj całość
 
Projekt: Szkoła równych szans!
logo_projektu.png
 

Gmina Sierpc realizuje projekt:„Szkoła równych szans!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie
: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017r. - 30.06.2019r., kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród  uczniów  szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Gminy Sierpc, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 713 646,75 zł, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 677 964,35 zł.

Projekt realizowany jest: w Szkole Podstawowej w Bledzewie, w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym, w Szkole Podstawowej w Goleszynie oraz w Szkole Podstawowej w Sudragach dla 128 uczniów i uczennic (64 dziewcząt i 64 chłopców).

Rekrutacja odbywać się będzie w dn. 31.08.2017r. – 15.09.2017r. w w/w szkołach

Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, ul Szkolna 2, 09-200 Sierpc

Tel.: 24/275-15-31, Fax: 24/275-15-31

E-mail: szkolarownychszans2@gmail.com

www.szkolaszans.gmina.sierpc.pl

www.gmina.sierpc.pl

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 7 - 12 z 208
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

 

 


fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł


 


logo1.jpg

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku

 


 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie