Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Sierpc

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 86 /Or/23
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2023 roku

 

Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Sierpc

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Sierpc stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu przy realizacji swoich obowiązków służbowych. Kodeks nie tylko definiuje zasady etycznego postępowania wobec interesariuszy, ale także podkreśla rolę kluczowych wartości, które wyznaczają sposób działania i podejmowania decyzji. Są nimi: odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, szacunek. Pracownicy i kierownictwo jednostki deklarują uznanie powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego i kierowanie się w codziennej działalności przyjętymi wartościami oraz pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo jednostce i współtworzą jej wizerunek.

 

§ 1. Zasady ogólne

1.   Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie w związku z pełnieniem przez nich służby publicznej. Naruszenie norm niniejszego Kodeksu może skutkować utratą zaufania niezbędnego przy wykonywaniu powierzonych zadań i związanymi z tym konsekwencjami służbowymi.

2.   Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

a)    praworządności,

b)    niedyskryminowania,

c)    współmierności,

d)    nienadużywania uprawnień,

e)    bezstronności i sprawiedliwości,

f)     zgodnego z prawem informowania i doradztwa,

g)    uprzejmości,

h)    efektywnej współpracy dla osiągnięcia nadrzędnego celu.

 

§ 2. Zasada praworządności

1.   Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, służy państwu i społeczności lokalnej, przestrzega porządku prawnego i starannie wykonuje powierzone obowiązki.

2.   Pracownik samorządowy dba o racjonalne i zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych w zakresie swoich obowiązków i zapobiega sytuacjom mogącym prowadzić do nieprawidłowego wykorzystywania tych środków.

3.   Postępowanie pracownika samorządowego cechuje bezwzględne podporządkowanie normom prawa, reagowanie na zauważone niespójności w obowiązujących przepisach poprzez inicjowanie zmian w prawie.

 

§ 3. Zasada niedyskryminowania

1.   Pracownik samorządowy przestrzega zasad równego traktowania przy rozpatrywaniu wniosków stron i podejmowaniu decyzji. Wszelkie różnice w traktowaniu stron winny być usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

2.   Pracownik samorządowy traktuje w sposób równy inne osoby bez względu na ich obywatelstwo, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, posiadaną własność, stan zdrowia lub sytuację rodzinną.

 

§ 4. Zasada współmierności

1.   Pracownik samorządowy zapewnia, aby podjęte działania pozostały współmierne do obranego celu. Pracownik samorządowy unika ograniczania praw obywateli oraz nakładania na nich obciążeń niewspółmiernych do celu prowadzonych działań.

2.   Pracownik samorządowy nie angażuje się w działania wpływające negatywnie na prawidłowe wypełnianie obowiązków służbowych lub na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.

 

§ 5. Zakaz nadużywania uprawnień

1.   Pracownik samorządowy korzysta z posiadanych uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone na mocy odnośnych przepisów.

2.   Pracownik samorządowy korzysta z powierzonych informacji wyłącznie dla realizacji zadań oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych.

3.   Pracownik samorządowy nie wykorzystuje dla celów prywatnych powierzonych zasobów i nie dopuszcza do takiego wykorzystywania przez inne osoby.

 

§ 6. Zasada bezstronności i sprawiedliwości

1.   Pracownik samorządowy przy realizacji powierzonych obowiązków działa bezstronnie i uczciwie.

2.   Pracownik samorządowy wypełniając powierzone obowiązki kieruje się interesem publicznym.

3.   Pracownik samorządowy nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wypełnianie swoich obowiązków.

4.   Pracownik samorządowy nie kieruje się w żadnym czasie interesem osobistym.

 

§ 7. Zasada zgodnego z prawem informowania i doradztwa

Pracownik samorządowy uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania strony, które wynikają z działań podejmowanych przez Urząd w przeszłości. W razie potrzeby pracownik samorządowy służy stronie poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie, w uzasadnionych sytuacjach udzielając pomocy, o ile nie koliduje to z tokiem realizowanych zadań.

 

§ 8. Zasada uprzejmości

Pracownik samorządowy zachowuje się właściwie, uprzejmie i życzliwie, bez zbędnych emocji, uwzględniając ograniczenia wynikające z realizacji obowiązków służbowych.

 

§ 9. Zasada efektywnej współpracy dla osiągnięcia nadrzędnego celu

1.   Pracownik samorządowy dokłada szczególnej staranności dla zorganizowania efektywnej współpracy w ramach powierzonych zadań, mając na uwadze osiągnięcie ustalonego celu jakim jest sprawne, skuteczne, zgodne z prawem i oczekiwaniami stron załatwienie sprawy.

2.   Pracownik samorządowy unika sytuacji konfliktowych, w szczególności wynikających z podziału obowiązków.

3.   Pracownik samorządowy posiadający informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, udostępnia je niezwłocznie w ramach współpracy, o ile nie są one tajemnicą służbową, handlową lub nie zostały zakwalifikowane jako informacje objęte klauzulą tajności. W razie powzięcia informacji istotnej dla zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy, pracownik samorządowy z własnej inicjatywy przekazuje ją zainteresowanym.

 

§ 10. Stosowanie zbioru zasad i powiadomienie o naruszeniach

1.   Zbiór zasad etycznych ma zastosowanie do wszystkich pracowników samorządowych, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

2.   Pracownik samorządowy zobowiązany jest do przestrzegania norm zawartych w kodeksie etyki.

3.   Pracodawca przed zatrudnieniem nowego pracownika umożliwia mu zapoznanie się z treścią kodeksu etyki.

4.   Jakakolwiek zmiana jego treści jest każdorazowo sygnalizowana bezpośrednio każdemu pracownikowi samorządowemu poprzez komunikat przesyłany drogą elektroniczną lub przeprowadzone szkolenie.

5.   Pracownik samorządowy posiadający uzasadnione podejrzenie o naruszeniu kodeksu etyki ma obowiązek zgłosić ten fakt przełożonemu, który weryfikuje zasadność zgłoszenia i wyjaśnia okoliczności naruszania kodeksu.

6.   Tożsamość osób, które w dobrej wierze zgłosiły możliwość naruszenia kodeksu etyki, podlega ochronie.

7.   Naruszenie zasad zawartych w kodeksie etyki powoduje odpowiedzialność porządkową oraz przewidziane prawem konsekwencje, a także znajduje odzwierciedlenie w ocenie okresowej pracownika samorządowego.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.